Aktuality

Informácie k podaniu priznania k dani z nehnuteľnosti a k poplatku za komunálny odpad

 13.01.2022


 

     Obec Lipníky týmto informuje občanov o podaní Priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a o podaní oznamovacej povinnosti k poplatku za komunálne odpady na rok 2022.

     Obec Lipníky, ako príslušný správca miestnych daní, oznamuje, že povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti alebo podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2022, má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť počas roka 2021 (predaj, darovanie, vyporiadanie BSM a pod.).

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností vzniká aj z dôvodu zmeny druhu pozemku alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2022 sa podáva v termíne od 1.1.2022 do 31.1.2022. 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva na jednotnom tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za  predajné automaty a k dani  za nevýherné hracie prístroje,“.

Tlačivo je k dispozícii  v kancelárií Obecného úradu v Lipníkoch, Lipníky 100 a na webovej stránke  https://www.lipniky.sk/-tlaciva . 

Vypísané a podpísané priznania je potrebné poslať poštou na adresu Obec Lipníky, Lipníky 100, 08212  Kapušany alebo doručiť do kancelárie Obecného úradu v Lipníkoch. 


POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

     Ak sa počet osôb nemenil a spôsob vyrubenia poplatku za celú domácnosť jednému poplatníkovi je zhodný s rokom 2021, nevyplýva poplatníkovi oznamovacia povinnosť.

     Oznamovacia povinnosť poplatníka je pri zmenách oproti roku 2021. Taktiež, ak sú súčasťou spoločnej domácnosti dospelé osoby, resp. došlo k zmene počtu osôb a pôvodný poplatník už odmieta prevziať povinnosť poplatníka na rok 2022 platiť poplatok za celú domácnosť, uvedené skutočnosti je potrebné oznámiť  správcovi dane, Obci Lipníky, Lipníky 100, podaním na pošte alebo podaním v kancelárii OcÚ, pred vydaním rozhodnutia na rok 2022.

Tlačivo oznamovacej povinnosti na stiahnutie:      https://www.lipniky.sk/files/2016-02-24-155327-2015-05-15-090449-Oznamenie_KDO-obcan.pdf

Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím  na základe podaného oznámenia o zmenách pre zdaňovacie obdobie roku 2022. V prípade, že k zmenám skutočností dôjde počas kalendárneho roka, a to vznik (nový člen domácnosti) zánik (odsťahovanie, úmrtie), je poplatník povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali, to zn. aj v priebehu kalendárneho roka. Doručovanie podaní – oznámení k poplatku  je podobné, ako pri podaní priznania dane z nehnuteľnosti, t.j. poštou, resp. doručenie  do kancelárie OcÚ.   

Rozhodnutia o vyrubení  miestnych daní a poplatku  budú daňovníkom doručené v priebehu kalendárneho mesiaca apríl - jún a ich splatnosť bude určená v doručenom  rozhodnutí.


  1 2 3 4

  Elektronické služby

  Stránka bude otvorená v novom okne

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
  Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
  Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
  Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
  Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

  Fotogaléria

  Kalendár