Obec Lipníky rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti poradného konzultanta zodpovednej osoby zamestnávateľa a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti zo strany Poskytovateľa ako poradného konzultanta vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení, že poradenské služby pri dohľade nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa neboli poskytnuté riadne. Aj poskytnutie elektronickej platformy. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
120.00 €
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie organizované príkazníkom na dodávku tovaru - zemného plynu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.
100.00 €
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 6/2018/SMC - zmena čl. V Lehoty plnenia záväzkov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Medical Company, a. s.
0.00 €
Stoly, stoličky, prep.manipulačný vozíky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEXTRA GROUP Spólka Cywilna
5709.54 €
Vypracovanie posudku k strategickému dokumentu "Územný plán obce Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Pavol Gurbaľ
727.00 €
príležitostné spoločné verejné obstarávanie - nákup elektrickej energie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.
100.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na projekt "Vybavenie kultúrneho domu hnuteľným majetkom" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
4500.00 €
Dodatok č. 6 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H008 - projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb(§ 12) pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Poskytnutie dotácie za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dod.: OBEC LIPNÍKY
9475.20 €
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 11-4-14370 (poistenie majetku) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
28.91 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. ZD1220190531013001 zo dňa 31.05.2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MG PZS, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na bežné výdavky Odb.: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nemcovce
Dod.: OBEC LIPNÍKY
200.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na bežné výdavky Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Kapušany
Dod.: OBEC LIPNÍKY
300.00 €
DODATOK č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 29.6.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na pre DHZO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP (§ 60 ods. 2 zák. 5/2004 Z.z.) na rok 2020 Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
3596.30 €
Dodatok č 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Darovanie finančného príspevku s určením účelu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Blachotrapez s.r.o.
150.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 485/2019/UZ: zmena čl. 2 bodu 2.2.zmluvy o termínovanom úvere Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 483/2019/UZ: zmena čl. 2 bodu 2.2.zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 2 - Zmena Čl. V. Lehoty plnenia záväzkov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Medical Company, a. s.
0.00 €
Prenájom časti nebytových priestorov vo vlatníctve prenajímateľa - 1. poschodie v budove Predajne-Pohostinstva, súp.č. 99 v obci Lipníky Odb.: PTU Group s.r.o.
Dod.: OBEC LIPNÍKY
170.00 €
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 28.04.2016, projekt "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RISE s.r.o.
5524.91 €
Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti - pri vybudovaní/umiestnení "Parkoviska pri MŠ Lipníky", pozemok parc. č. KN C 107, KN E 1112/12 k.ú. Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Stavebné práce na projekte "Parkovisko pri MŠ Lipníky na pozemku KN C parc. č. 107 a KN E 1112/12 k. ú. Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
27891.70 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na bežné výdavky: vzdelávacie a kultúrne akcie pre deti, mládež, spevokoly, spoločenstvo žien: d etská besiedka, súťaž spevokolov, Dávidova harfa, stretnutia d orastu, žien, misijné dni, vianočná a veľkonočná besiedka, futbalový a volejbalový turnaj Odb.: Evanjelická a.v. cirkev, farnosť Nemcovce
Dod.: OBEC LIPNÍKY
200.00 €
Poistenie majetku, dodatok č. 3: "Výstavba chodníkov v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
910.92 €
cestovné poistenie - 24.08.2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
1.36 €
cestovné poistenie - 24.08.2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
2.00 €
cestovné poistenie - 24.08.2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
42.40 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti druhu menších obecných služieb Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve 074PO220069; projekt "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Dodatok k zmluve int.č. 201537 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Prodosing, s.r.o.
0.00 €
predĺženie splatnosti úveru Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Aplikácia § 10 zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.7.2009 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
1139.40 €
Dodatok k zmluve č. JO 111215-9-1 (7.2.) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
0.00 €
Zabezpečenie výkonu zdravotného dohľadu pre zamestnancov objednávateľa a poskytovať odborné a poradenské činnosti objednávateľovi ("pracovná zdravotná služba") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MG PZS, s.r.o.
300.00 €
Poskytnutie úveru za účelom financovania neoprávnených nákladov projektu "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE" (investičný úv.) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
39602.22 €
Poskytnutie úveru za účelom financovania OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV PROJEKTU "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE" (preklenovací ú.) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
95069.20 €
Dodatok č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H008 - projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Dodatok č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H008 - projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
výkon stavebného dozoru pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: S-projekt s.r.o.
1200.00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 28.04.2016, projekt "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RISE s.r.o.
9479.59 €
Zabezpečenie ubytovania a stravy počas pobytu na sneme ZMOS Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
0.00 €
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, ... Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Dodatok k zmluve č. 2030333047 (OU) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Dodatok k zmluve č. 2028379510 (MŠ) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.7.2009 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
0.00 €
Zmeny v prílohe č. 1 zmluvy - doplnenie odberného miesta ("Lipníky 99") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
Dodávka pitnej vody, odberné miesto budova predajne a reštaurácie s.č. 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
3325.90 €
Poistenie majetku, dodatok č. 2 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
893.68 €
Riadenie projektu-externý manažment pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
0.00 €
Dodatok č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H008 - projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní, viď čl. II. zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
480.00 €
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve (poistenie majetku) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
809.32 €
Poskytnutie NFP pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
95069.20 €
Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Lipka Marek
500.00 €
Dodávka plynu (od 01.01.2019 - 31.12.2020) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 - Zmena čl. V. Lehoty plnenia záväzkov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Medical Company, a. s.
0.00 €
Projekt "Výstavba chodníkov v obci Lipníky": dodatok k zmluve o dielo - zmena ceny predmetu zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
83702.11 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
33.92 €
Dodatok č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H008 - projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" : zmena bodu 7.6 čl. VII Cena predmetu zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PehAES a.s.
5390.05 €
cestovné poistenie a asistenčné služby, na deň 17.10.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
31.28 €
cestovné poistenie a asistenčné služby, na deň 17.10.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
10.00 €
Vykonávanie činnosti zameranej na ochranu pred požiarmi a bezpečnosť práce /bezpečnostno-technická služba/ pre OcÚ,KD,MŠ,DS Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
39.00 €
Poskytnutie úveru za účelom financovania oprávnených nákladov projektu "Výstavba chodníkov v obci Lipníky", na realizáciu ktorého dlžník uzavrel s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou dňa 08.06.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130232 v rámci Programu Rozvoja vidieka SR 2014-2020 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
84396.30 €
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - zmena v čl. 3 zmluvy, zmena príloha č. 2 a 4 (projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
206269.87 €
Dodatok č. 1 - zmena spôsobu financovania projektu (projekt "Výstavba chodníkov v obci Lipníky") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
1500.00 €
Poskytnutie dotácie pre projekt "Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v spoločenskej sále a vstupnej časti kultúrneho domu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
3200.00 €
zmena a doplnenie zmluvy Odb.: Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove
Dod.: OBEC LIPNÍKY
3.95 €
Výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Výber - dodávka tovaru - zemného plynu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Združenie miest a obcí Spiša
100.00 €
Výber dodávateľa tovaru - elektrickej energie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Združenie miest a obcí Spiša
100.00 €
Výber dodávateľa služieb poistenia na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Združenie miest a obcí Žitného ostrova
20.00 €
Externý manažment - riadenie projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
10.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Evanjelická a.v. cirkev, farnosť Nemcovce
Dod.: OBEC LIPNÍKY
150.00 €
Poskytnutie dotáce Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Kapušany
Dod.: OBEC LIPNÍKY
150.00 €
stavebné práce na projekte "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PehAES a.s.
217988.82 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe v termíne od 01.07.2018 do 30.06.2019 Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Postúpenie práv a povinností súvisiacich s výkonom funkcie investora na stavbe "Lipníky - Rozšírenie vodovodu" - realizácia časti stavby dodávka a montáž potrubia - bez zemných prác Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb (§12), od 02.07.2018 do 30.06.2019 Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Poskytnutie NFP pre projekt "Výstavba chodníkov v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
84396.30 €
Dodanie led svietidiel - typ CLE 16-28W v počte 18ks, typ CL17-50W v počte 25ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
5108.40 €
Činnosť výkonu zodpovednej osoby; viď čl. III zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Rozšírenie optickej siete Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Presnet-profi s.r.o.
0.00 €
Odstúpenie pozemkov - časti k. ú. Šarišská Poruba o výmere 63263m2 do katastráleho územia Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Šarišská Poruba
0.00 €
Odpredaj špeciálneho motorového vozidla Škoda 706 CAS 25, bez osvedčenia, bez EVČ Odb.: Peter Vranko
Dod.: OBEC LIPNÍKY
500.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
202040.92 €
Dodávka potravín pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Agro Branisko, s.r.o.
0.00 €
Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovci dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zebezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Spracovanie Územného plánu obce Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Medical Company, a. s.
14604.00 €
Zmena zmluvy v čl. 4.3,,14.6, doplnenie čl. 9.5.1 Odb.: NATUR-PACK, a.s.
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
9522.00 €
Splatenie pohľadávky (č. FA 11180058) v splátkach Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
5507.71 €
Zriadenie vecného bremena - obsahom ktorého je povinnosť povinného strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacom pozemku podľa GP č. 9/2017 a GP č. 12/2017 Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Predaj pozemku parc. C KN 405/4, k.ú. Lipníky, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9m2 Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: OBEC LIPNÍKY
90.00 €
zmena čl. I, čl. II. zmluvy, doplnenie čl. VI bod 1 písm. e) - j) zmluvy, zmena čl. V bod 1. zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.00 €
Poistenie zodpovednosti primátorov miest a starostov obcí pre prípad vzniku škody v súvislosti s výkonom ich funkcie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
33.00 €
Darovanie finančného príspevku na účel: financovanie kultúrno-spoločenských akcií v obci Lipníky, ktorých usporiadateľom je Obec Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIA TRANSPORT s.r.o.
100.00 €
Darovanie finančného príspevku na účel: financovanie kultúrno-spoločenských akcií v obci Lipníky, ktorých usporiadateľom je Obec Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Blachotrapez s.r.o.
150.00 €
Darovanie finančného príspevku na účel: financovanie kultúrno-spoločenských akcií v obci Lipníky, ktorých usporiadateľom je Obec Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
300.00 €
Darovanie finančného príspevku na účel: financovanie kultúrno-spoločenských akcií v obci Lipníky, ktorých usporiadateľom je Obec Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PROFSTYL s.r.o.
50.00 €
Dodatok č. 1 - zmena čl. II. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 28.04.2016 (projekt "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RISE s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Evanjelická a.v. cirkev, farnosť Nemcovce
Dod.: OBEC LIPNÍKY
100.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Kapušany
Dod.: OBEC LIPNÍKY
100.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
6.64 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní prísevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle operačného programu Ľudské zdroje Prioritná os 3 Zamestnanosť, národného projektu Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3 Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Prenájom poľnohospodárskej pôdy, nachádzajúcej sa v k. ú. Lipníky, okres Prešov, zapísanej na LV špecifikovanej podľa prílohy zmluvy Odb.: Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove
Dod.: OBEC LIPNÍKY
10.04 €
Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s EIC kódom 24ZVS0000736706M vo výške 1F 25 A Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
62.50 €
Prenájom rohoží, produkt 150x85, kód rohože MBW1 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
10.72 €
Výkup papiera v obci výmenou za toaletné a hygienické potreby, iné s predmetom súvisiace činnosti podľa požiadaviek objednávateľa Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Marián Gunár
0.00 €
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve č. 2017/16 Odb.: Kočišová Michaela - MK Záhrady
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
5465.52 €
Dodatok, Biznis ISDN Uni 200 (OU) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Dodatok , Biznis linka S, t.č. 0517799390 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ (§12 - MOS) Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
úrazové poistenie od 01.04.2017 do 30.06.2017 UoZ na § 12 zák. č. 417/2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
3.25 €
úrazové poistenie od 13.3.2017 do 31.8.2017 pre UoZ na § 52a zák. 5/2004 Z.z. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
6.64 €
Prenájom pozemkov zapísaných na LV č. 1 k. ú. Lipníky, obec Lipníky, C KN 14/3 a E KN 1129 Odb.: Kočišová Michaela
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a poskytovaní finančného príspevku (§52A) Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
287.46 €
Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby "zníženie energeticje náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Karol Petz
4900.00 €
Extertný manažment - riadenie projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
5880.00 €
Úprava vzťahov pre predaj a kúpu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Školský mliečny program". Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
0.00 €
Poskytnutie služieb v oblasti informovania a komunikácie projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" v rozsahu: dočasný pútač, stála tabuľa, plagát Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
1029.60 €
Vypracovanie energetického auditu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Ivan Hovorka - CityEnergy
1100.00 €
Darovanie finančného príspevku Obci Lipníky na financovanie kultúrno-spoločenských akcií v obci Lipníky, ktorých usporiadateľom je Obec Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CRAWLER stavebná mechanizácia s.r.o.
100.00 €
Darovanie finančného príspevku Obci Lipníky na financovanie kultúrno-spoločenských akcií v obci Lipníky, ktorých usporiadateľom je Obec Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CAMEA CAR a.s.
50.00 €
Darovanie finančného príspevku Obci Lipníky na financovanie kultúrno-spoločenských akcií v obci Lipníky, ktorých usporiadateľom je Obec Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Blachotrapez s.r.o.
150.00 €
Darovanie finančného príspevku Obci Lipníky na financovanie kultúrno-spoločenských akcií v obci Lipníky, ktorých usporiadateľom je Obec Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Javolko (fyzická osoba - občan)
200.00 €
Darovanie finančného príspevku Obci Lipníky na financovanie kultúrno-spoločenských akcií v obci Lipníky, ktorých usporiadateľom je Obec Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Peter MICHŇÁK - OREX stolárstvo
150.00 €
Darovanie finančného príspevku Obci Lipníky na financovanie kultúrno-spoločenských akcií v obci Lipníky, ktorých usporiadateľom je Obec Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIA TRANSPORT s.r.o.
250.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AIP projekt, s.r.o.
5820.00 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
2400.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Audit účtovníctva a účtovnej závierky za rok 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Lipka Marek
350.00 €
Zmena ustanovení zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
1.00 €
Postúpenie práv a povinnosti - zmena stavebníka, projekt "IBV Lipníky" (NN siete) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
17.95 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
0.00 €
ŠJ - dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
0.00 €
Potravinársky a nepotravinársky tovar podľa objednávky pre ŠJ pri MŠ Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
0.00 €
Poistenie O2 mobilného telefónu Honor 7 šedý + ZL SK Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MAXIMA pojišťovna, a.s.
3.00 €
Pôžička - 02 Mobil Honor 7 šedý + ZL SK Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Home Credit Slovakia, a.s.
386.00 €
Poskytnutie dotácie na projekt "Modernizácia kuchyne v Kultúrnom dome v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
3000.00 €
dodatok zmluvy Odb.: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Zhotoviť dielo "Sanácia územia s nezákonne uloženým odpadom v k. ú. Obce Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PehAES a.s.
50999.69 €
Darovanie hnuteľného majetku - Infovek = Objavovanie prirodného umenia, Objavovanie obrazu a zvuku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
0.00 €
Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s EIC kódom 24ZVS 00000309904 vo výške 3F 25.00 A. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
zmena a doplnenie ustanovení zmluvy: zber objemného a stavebného odpadu katal.číslo 20 03 07, 20 03 08 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Lipníky
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Poskytovanie finančného príspevku úradom, zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýchodnených UoZ u verejných zamestnávateľov, podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi ES. Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
4979.61 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov ... Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
487.74 €
triedený zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a zberu automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 €
Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia vo výške 5x25A/3f, záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie uvedený v čl. III. tejto zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
787.50 €
Zhotoviť dielo - stavbu "Výstavba chodníkov v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
83851.76 €
Zhotovenie diela - stavby "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využítím OZE" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RISE s.r.o.
189859.00 €
zhotovenie plastových výrobkov (okná, dvere) do budovy s.č. 99 - priestorov predajne Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HESTA, spol. s r. o.
2980.90 €
Poskytnutie dotácie pre DHZ obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
Prenájom nebytových priestorov v budove s. č. 99, vo vlastníctve Obce Lipníky - priestorov predajne Odb.: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Dod.: OBEC LIPNÍKY
3832.00 €
vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu podľa Autorského zákona - prenos miestnym rozhlasom Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
Dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
dodatok zmluvy - úprava podmienok pre komunálny odpad, katalógové číslo 200301 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.80 €
Vecný dar pre účely MŠ Lipníky - kombinovaný sporák, 20 ks ležadiel, 20 ks matracov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Adriana Čarnogurská
0.00 €
vzájomná úprava práv a povinností, týkajúcich sa spolufinancovania príspevku pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov aj z prostriedkov ESF, vyplývajúcich z dohody č. 15/37/054/161-ŠnZ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PREŠOV
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Peter Biroš - štúdio architektúry
3150.00 €
vytvorenie webstránky Obce Lipníky, domény, webhostingu, pravidelnej zálohy webstránky, splátka za webstránku, telefonická a e-mailová podpra, možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov, e-mailové schránky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: webex media, s.r.o.
378.00 €
uzatvorenie budúcej zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy PDS Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo závislej činnosti Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
58.80 €
Záväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi plnenia uvedené v Zmluve. Predmetom zmluvy je právo Používateľa používať plnenie poskytované podľa tejto Zmluvy, ktoré je povinný používať v súlade s podmienkami vymedzenými v tejto Zmluve, alebo na jej základe. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
záväzok uzatvoriť zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa žiadosť o NFP z PRV SR 2014-2020, pre financovanie projetku Objednávateľa, ktorým je: aktivita č. 1, v rámci Opatrenia, podopatrenie č. 7.2; a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie Žiadosti odplatu za podmienok uvedených v Zmluve Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
120.00 €
Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa dielo, ktoré spočíva vo vyhotovení dokumentu - štúdie uskutočniteľnosti projektu Objednávateľa, pre ktorý má Objednávateľ záujem žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci PRV SR 2014-2020, a ktorým je: aktivita č. 1, v rámci Opatrenia, podopatrenie č. 7.2; záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie Diela odplatu za podmienok uvedených v Zmluve (týka sa projektu "Výstavba chodníkov v obci Lipníky") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
896.00 €
úrazové poistenie UoZ počas vykonávania menších obecných služieb v zmysle § 12 zák. č. 5/2004 Z.z. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
3.25 €
úrazové poistenie UoZ počas vykonávania dobrovoľníckych služieb v zmysle § 52a zák. č. 5/2004 Z.z. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
6.64 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby pre stavbu: "Výstavba chodníkov v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Prodosing, s.r.o.
1980.00 €
Dodatok k zmluve -zmena ceny Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
25.00 €
Dodatok k zmluve -zmena ceny Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
0.00 €
telefónne služby, t.č. 0517482020, 0517482021, 0517482022 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
tel. služby, t. č. 0517799390 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Úprava práv a povinosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PREŠOV
476.40 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PREŠOV
4680.49 €
Audit účtovnícta a účtovnej závierky obce Lipníky za rok 2014 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Lipka Marek
350.00 €
Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa žiadosť o NFP z PRV SR 2014-2020, pre finanovanie projektu Objednávateľa, ktorý je aktivita č. 5, v rámci Opatrenia, podopatrenia č. 7.4. (týka sa projektu "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy, s využítím OZE") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
120.00 €
Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa dielo, ktoré spočíva vo vyhotovení dokumentu - štúdie uskutočniteľnosti projektu Objednávateľa, pre ktorý má Objednávateľ záujem žiadať o NFP v rámci PRV SR 2014-2020, a ktorým je: aktivita č. 5, v rámci Opatrenia, podopatrenie č. 7.4; záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie Diela odplatu za podmienok uvedených v Zmluve (týka sa projektu "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
896.00 €
Zrušenie zmuvy č. JO 270415 (interné číslo zmluvy 2015/13) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
0.00 €
Zhromažďovanie a prevoz už objednávateľom vyrúbanej drevnej hmoty z ovocných stromov. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Danka Fogašová - Biomasa
900.00 €
Dodatok č. 1 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Vypracovanie projektu k žiadosti na vydanie stavebného povolenia, vypracovanie projektu pre realizáciu stavby, výkon činnosti autorského dozoru pre stavbu s názvom "Lipníky - Rozšírenie NN siete" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MJ projekt s. r. o.
1680.00 €
Dodatok k zmluve Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 €
Uznanie dlhu za užívanie nehnuteľnosti - pozemku p.č. C KN 408/1, k. ú, Lipníky, zapísanom na LV č. 89 za obdobie od 5.6.2015 do dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutia účinnosti Nájomnej zmluvy č. 860468009-2-2015-NZP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
0.37 €
Prenájom časti pozemku C KN parc. č. 408/1, druh Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 89, prenájom 300 m2. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
135.00 €
Určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle § 12b zákona č. 105/1990 Zb o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. a o automatickom poskytovaní údajov z tejto evidencie v elektronickej forme SP Odb.: Sociálna poisťovňa
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe, ktorá je finanovaná z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR, pre absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, u zamestnávateľa na stanovenom druhu pracovného miesta za účelom získania odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy bv príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PREŠOV
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PREŠOV
0.00 €
Prenájom pozemkov v k. ú. Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
205.65 €
Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
25.00 €
Poistenie majetku, poistenie strojov - technické riziká: HP ProBook s prísl. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
25.15 €
Bezodplatný prevod majetku: Notebook HP ProBook 4330s 1ks, aplikačný softvér - kancelársky softvér Microsoft Office Standard SNGL LicSAPk MVL 1 ks, aplikačný softvér - antivúrusový softvéer ESET NOD32 Antivirus Businness Edition 1 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM
736.80 €
Záväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa dielo, ktorého predmetom sú činnosti spadajúce pod písmeno C, bodu 2, čl. 45, Nariadenia o podpore rozvoja vidieka, s výnimkou činností architektov a technikov, súvisiace so žiadosťou o NFP v rámci PRV SR 2014-2020, pre financovanie projetku objednávateľa, ktorý je OZE OBECNEJ BUDOVY A REKONŠTRUKCIA KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
19195.20 €
Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom, verejnému zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania, podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PREŠOV
3076.86 €
Služba spočívajúca v pestovateľských a ťažbových činnostiach Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Martin Szuč Ťažba dreva
0.00 €
Spôsob a realizácia vývozu nebezpečných odpadov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie komplexných poradenských služieb pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodávku tovaru, poskytovanie služieb a na uskutočňovanie stavieb (v rozsahu do dolného limitu podlimitnej zákazky) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
480.00 €
Prenájom priestorov Klubu mladých na 1. poschodí Kultúrneho domu Lipníky Odb.: Miroslava Kováčová
Dod.: OBEC LIPNÍKY
2.00 €
Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy podľa topológie počítačovej siete a požiadaviek odberateľa: Mzdová agenda Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft v.o.s.
199.00 €
Mobilný telefón: T.M.Sam.Gal.Style SM G357F šedý ZL SK Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
189.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku... Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Prevod telefónneho čísla 0903620257 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
0.00 €
Prevod telefónneho čísla 0915511712 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
0.00 €
zrušenie vecného bremena Odb.: Emília Kaščáková
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Zámena pozemku C KN p. č. 230/2 za pozemok C KN p. č. 225/2, k. ú. Lipníky Odb.: Emília Máthéová a Mgr. Peter Kaščák
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Postenie majetku: Športová a relaxačná zóna Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
267.19 €
Poskytovanie komunikačných služieb, informačných služieb, elektronických služieb, výpožička výpočtovej techniky - hardvérové a softvérové vybavenie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
audit účtovníctva a účtovnej závierky obce Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Lipka Marek
350.00 €
Prenájom vyhradenej časti komína, na streche budovy Odb.: WI-NET s.r.o.
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Dodatok č. 1 - zmena bankového účtu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: A-typ, architektonický ateliér, s.r.o.
0.00 €
Dodatok č. 1 - zmena bankového účtu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: A-typ, architektonický ateliér, s.r.o.
0.00 €
Prenájom pozemku - časť pozemku parc. č. 409/9 zapísaného na LV č. 1 k. ú. Lipníky, výmera prenajímanej plochy 910 m2 Odb.: ŠPORTFINAL s.r.o.
Dod.: OBEC LIPNÍKY
500.50 €
Odplatný prevod 2939 ks kmeňových akcií spoloč. VVS, a.s Košice Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9757.48 €
zriadenie spoločného školského obvodu základnej školy na základe § 8 zák. č. 596/2003 Z. z. pre 1. - 9. ročník Odb.: Obec KAPUŠANY
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Zriadenie vecného bremena, pozemok p. č. C KN 107, k. ú. Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
225.00 €
Osobitný účet pre financovanie projektu podporovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z EU projektov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Predmetom je záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi; úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zriadenie vecného bremena /pozemok p.č. 791/1, reg. "E", k.ú. Lipníky/ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ENERPRO, s.r.o.
150.00 €
Zriadenie záložného práva na pohľadávky z účtu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
110243.58 €
Zabezpečenie úveru blankozmenkou, k úver. zmluve č. 576/2014/UZ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru za účelom financovania DPH v súvislosti s projektom s názvom "Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
11150.85 €
Zabezpečenie úveru blankozmenkou, k úver.zmluve č. 575/2014/UZ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru za účelom financovania oprávnených nákladov projektu s názvom "Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
74338.98 €
Zabezpečenie úveru blankozmenkou, k úver.zmluve č. 572/2014/UZ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru za účelom financovania DPH v súvislosti s projektom s názvom "Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
3228.75 €
zabezpečenie úveru blankozmenkou, k úver.zmluve č. 571/2014/UZ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru za účelom financovania oprávnených nákladov projektu s názvom "Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky", Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
21525.00 €
Poskytnutie údajov z ISKN - údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a údaje zo súboru geodetických infomrácií katastra nehnuteľností (register "C" a "E"), ktoré bude mať GKÚ v danom termíne dodania údajov k dispozícii, z katastrálneho územia Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
Výkon stavebného dozoru na stavbe "Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
720.00 €
Výkon stavebného dozoru na stavbe "Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
480.00 €
Poistenie: interaktívna tabuľa - ActivBoard Touch (v.č. C1310230198), projektor - Epson EB-420 (v.č. QCHF3Y1206L); Notebook - Lenovo ThinkEdge 545 (v.č. MP04TK0A) na základe protokolu o odovzdaní a prevzaťí č. 2132594-11729 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31.90 €
Predmetom Zmluvy je účasť ZŠ v národnom projekte a zapožičanie Didaktickej techniky za dojednaných podmienok a upravá práv a povinnosti zmluvných strán Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
9.75 €
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 s názvom "Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky"" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
75638.98 €
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 s názvom "Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
21525.00 €
Kúpa nehnuteľností zapísaných na LV č. 427 v podiele 1/1: parcela registra c č. 405/3 o výmere 517 m2, druh pozemku - vodné plochy, parcela registra C č. 409/9 o výmere 10080 m2, druh pozemku - trvalé trávne porasty Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Štefan Kočiščin
6000.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec na účely aktivačného príspevku ktorý, je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Audit účtovníctva a účtovnej závierky Obce Lipníky za rok 2012 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Lipka Marek
350.00 €
Dodatok č. 1 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Telefónica Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Dodatok č. 1 Odb.: SkyToll, a.s.
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0.00 €
Zriadenie záložného práva na záloh - nehnuteľnosť vo vlastníctve záložcu zapísanú v LV č. 1, k. ú. Lipníky, okres Prešov budovu predajňa - pohostinstvo s.č. 99, postavenú na parcele registra "C" č. 10/1 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Javolko a Helena Javolková
0.00 €
Poskytnutie pôžičky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Javolko a Helena Javolková
46471.48 €
Obmedzenie užívania nehnuteľnosti, poskytnutie náhrady Odb.: SkyToll, a.s.
Dod.: OBEC LIPNÍKY
70.40 €
Poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva jednorázovo na podporu reallizácie projektu s názvom Oživenie knižného fondu knižnice v Lipníkoch - Nákup knižničného fondu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
500.00 €
Oprava plechovej strechy po veternej smršti demontáž poškodených ZN pásov - montáž nových ZN pásov a okapového systému. Oprava atiky a oplechovania atiky . Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Milan Kancír - SEKAL
5877.80 €
Vysporiadanie všetkých záväzkov dlžníka voči veriteľovi, ktoré vznikli z titulu povinnosti dlžníka zaplatiť veriteľovi sumu vo výške 46471,48 € s príslušenstvom, v zmysle právoplatného a vykonateľného rozsudku 16C299/2007 vydaného Okresným súdom v Prešove zo dňa 04.6.2012, v znení rozsudku 10Co97/2012 vydaného Krajským súdom v Prešove zo dňa 28.02.2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
92268.48 €
Projekt "Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky" : Dodatok č. 1 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
2400.00 €
Dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky: "Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
23874.00 €
Projekt "Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky: Zhotovenie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: A-typ, architektonický ateliér, s.r.o.
1020.00 €
Projekt "Výstavba verejného priestranstva v obi Lipníky": Externý projektový manažment, t. j. vypracovanie monitorovacích správ, odborný dohľad nad implementáciou projektu podľa predloženej ŽIadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ako j kontrola plnenia kritérií stanovených v zmluve o NFP, sumarizácia a vyhodnotenie podkladov pre spracovanie monitorovacích správ, pravidelné vyhodnotenia plnenia aktivít projektu, spracovanie žiadostí o platbu, spracovanie záverečnej monitorovacej správy, pravidelnú kontrolu harmonogramu projektu, žiadosť o realizáciu zmien v projekte - v harmonograme, rozpočte, zmluve. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
936.00 €
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorou povinný zriadi na slúžiacom pozemku (p.č. 107 k.ú. Lipníky) vecné bremeno v prospech oprávneného ako vlastníka stavby nadzemného elektrického vedenia a príslušentva Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ENERPRO, s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve (ŠaRZ) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠPORTFINAL s.r.o.
0.00 €
Uskutočnenie prác a dodávky súvisiace s realizáciou projektu "Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠPORTFINAL s.r.o.
83926.78 €
Poistenie majetku : stavba "Protipovodňová ochrana obce Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
155.86 €
Odber a odvoz objednávateľom zozbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve (ŠaRZ - VO pre výber dodávateľa stavby) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: P3, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie pôžičky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: GMT projekt, spol. s r.o.
73000.00 €
Vývoz odpadu a jeho zneškodňovanie (veľkoobjemový kontajner) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Jozef Guman - Podnik služieb
0.00 €
Prenájom nehnuteľnosti - časti pozemku p.č. 225 k.ú. Lipníky Odb.: Máthé Marek
Dod.: OBEC LIPNÍKY
40.00 €
Dodatok k zmluve -poskytnutie úveru Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Prenájom cisterny Škoda 706 CAS 25 Odb.: GMT projekt, spol. s r. o.
Dod.: OBEC LIPNÍKY
7826.00 €
Prenájom pozemkov Odb.: GMT projekt, spol. s r. o.
Dod.: OBEC LIPNÍKY
5145.25 €
Prenájom priestorov kultúrneho domu - kuchyňa, sála, sociálne zariadenia Odb.: GMT projekt, spol. s r. o.
Dod.: OBEC LIPNÍKY
12100.00 €
Dodatok k zmluve -poskytnutie úveru Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Mení a dopĺňa sa v článku V. Výška Odplaty - týkajúce sa projektu "Protipovodňová ochrana obce Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Karol Fábry
0.00 €
dodatok zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodatok zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. NFP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona o službách zamestnanosti a vyhlášky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
prevod techniky na prijímateľa: notebook HP ProBook 4330s; aplikačný softvér-kancelársky softvér Microsoft Office Standard SNGL LicSAPk MVL s aktualizáciou na obdobie 3 rokov; aplikačný softvér-antivírusový softvér ESET NOD32 Antivirus Business Edition s aktualizáciou na obdobie 3 rokov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM
736.80 €
vzájomná spolupráca zmluvných strán pri organizovaní a financovaní projektu Tenis do škôl v období 14.5.-30.6.2012 a 10.9.-10.10.2012 v priestoroch Školy a pre žiakov Školy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský tenisový zväz
0.00 €
overenie (audit) účtovnej závierky spoločnosti obec Lipníky k 31.decembru 2011, ktorú spoločnosť zostaví v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Marek Lipka, audítor
350.00 €
zmena zmluvy - aktivácia zľavy, Biznis Uni 50 (č.t. 7799271) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
zmena zmluvy - aktivácia zľavy, Biznis Uni 50 (č.t. 7799390) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
zmena zmluvy - aktivácia zľavy, Biznis ISDN Uni 200 (č.t. 7482020) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
zmena zmluvy - nájom koncového zariadenia Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na bežné výdavky v roku 2012, účel: rôzne akcie - súťaže spevokolov, dni mládeže, Sigrod, seniorátne dni, futbalový a volejbalový turnaj, vianočná a veľkonočná besiedka, Dávidova harfa, Misijné dni Liptovský Mikuláš, každotýždenné stretnutia detí a mládeže, žien, a iné Odb.: Evanjelická a.v. cirkev, farnosť Nemcovce
Dod.: OBEC LIPNÍKY
200.00 €
Poskytnutie dotácie na bežné výdavky v roku 2012, účel: rôzne aktivity pre deti a mládež počas roka Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Kapušany
Dod.: OBEC LIPNÍKY
200.00 €
Poskytnutie dotácie na bežné výdavky, účel: na zabezpečenie športového - futbalového A-mužstva a mužstva dorastu, prevádzka futbalového klubu, zápasov, bufetu, dopravy a občertvenia Odb.: TJ Elektro-palivá Lipníky
Dod.: OBEC LIPNÍKY
3200.00 €
Vytvorenie webstránky obce www.lipniky.sk Odb.: Obec Lipníky
Dod.: webex media, s.r.o.
120.00 €
Dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky alebo prostredníctvom softvérového vybavenia užívateľa a podľa podmienok šúecifikovaných v ustanoveniach tejto zmluvy. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zber a likvidácia odpadu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Predmetom nájomného vzťahu je parcera registra "C" číslo 409/9 TTP o výmere 10080, zapísaná na LV č. 427 k.ú. Lipníky. Prenajatý pozemok bude využítý za účelom vybudovania športovej a relaxačnej zóny v obci Lipníky. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Kočiščin Štefan a Semková Margita r.Kočiščinová
140.00 €
Poskytnutie služieb externého manažmentu pre projekt "Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
2000.00 €
zber a likvidácia odpadu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
0.00 €
Využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Union zdravotná poisťovňa,a.s.
0.00 €
Poskytnutie údajov z katastrálneho územia Lipníky - zo súboru popisných informácii katastra nehnuteľnosti a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnosti Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Katastrálny úrad v Prešove
0.00 €
Zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu "Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: A-typ, architektonický ateliér, s.r.o.
2880.00 €
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu "Protipovodňová ochrana obce Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
414805.08 €
Dodanie dohodnutého tovaru - mäso a mäsové výrobky pre ŠJ pri MŠ Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIJOFEL, trade s.r.o.
0.00 €
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie záležitosti spočívajúce v uskutočňovaní činností : verejné obstarávanie - výber dodávateľa PD, výber dodávateľa externého manažmentu, výber dodávateľa stavby (pre projekt "Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: P3, s.r.o.
1300.00 €
Poskytnutie služieb a iné plnenia smerujúce k získaniu NFP a vypracovanie žiadosti o NFP k projektu "Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
1500.00 €
Zabezpečenie publicity projektu: "Protipovodňová ochrana obce Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Mgr. Milan Glevický - MimoArt
1985.00 €
kontokorentný úver Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
úver: za účelom financovania spoluúčasti pri poskytnutí NFP: názov projektu - Protipovodňová ochrana obce Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektu s názvom Obnova knižného fondu knižnice v Lipníkoch - Nákup knižničného fondu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
350.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Kapušany
Dod.: OBEC LIPNÍKY
200.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Evanjelická a.v. cirkev, farnosť Nemcovce
Dod.: OBEC LIPNÍKY
200.00 €
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
3.32 €
Poskytovanie právnej poradenskej služby, vyplávajúcej z potrieb objednávateľa z rôznych oblastí právnej probematiky predovšetkým však z pracovného a obchodného práva; poskytovanie právnej pomoci zastupovaním objednávateľa v súdnom konaní, v konaní na orgánoch štátnej správy a samosprávy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: JUDr. Helena Schneiderová, advokátka
0.00 €
Realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky na realizáciu stavby - Protipovodňová ochrana obce Lipníky podľa projektu stavby na realizáciu a v súlade s podmienkami tejto zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: GMT projekt, spol. s r.o.
407527.40 €
Poskytnutie dotácie na finančné zabezpečenie futbalového klubu (A-mužstva a dorastu), rozvoj a podpora športu v obci Lipníky Odb.: TJ Elektro-palivá Lipníky
Dod.: OBEC LIPNÍKY
2700.00 €
Vytvorenie leteckého záberu obce: nafotografofanie leteckých snímkov obce, úprava dodaných fotografií, dodanite fotografií v elektronickej podobe Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Grajzeľ
60.00 €
Odborne spôsobilou osobou vykonávané činnosti v procese zadávania zákazky "Protipovodňová ochrana obce Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Karol Fábry
2030.00 €
Riadenie a implementácia projektu s názvom "Protipovodňová ochrana obce Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ARDE, s.r.o.
10080.00 €
Vývoz odpadov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
0.00 €
Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby "Protipovodňová ochrana obce Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
15588.00 €
Dodávka EE pre odberné miesto: Lipníky 15 (MŠ a ZŠ) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár