Starosta obce

1) Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.

2) Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahov obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

3) Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

4) Starosta je voleným orgánom obce a volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Voľbou do funkcie starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer. Na pracovno-právne postavenie starostu sa vzťahuje osobitný právny predpis.

5) Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:

  • vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce Lipníky, týmto organizačným poriadkom a Všeobecne záväznými nariadeniami obce,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, Štatútom obce Lipníky alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • schvaľuje výdavkové položky (doklady, faktúry),
  • v pracovno-právnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie,
  • udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach,
  • schvaľuje podanie žalôb.

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár