Prihlásenie na prechodný pobyt

Občan je povinný pri hlásení prechodného pobytu predložiť:

a) platný občiansky preukaz

b) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti

c) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, toto potvrdenie sa nevyžaduje ak:

  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
  • vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

d) občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad SR.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanom žijúcich v domácnosti, môže hlásiť prechodný pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

Občan je pri hlásení prechodného pobytu povinný vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na prechodný pobyt a uviesť na ňom údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár