Voľby a referendum

  • vedenie stáleho zoznamu voličov,
  • vydávanie voličských preukazov k určeným druhom volieb,
  • vydávanie hlasovacích preukazov k referendu,
  • voľba poštou pri voľbách do NR SR,
  • námietková kancelária – volič si môže overiť, či je zapísaný v stálom zozname voličov a môže požadovať doplnenie údajov alebo    vykonanie opráv.

 


r. 2022:    Voľby do orgánov samosprávy obcí

a voľby do orgánov samosprávnych krajovvyvesené:13.06.2022:

Tlačivá a vzory (vyvesené 29.6.2022):
1.  
Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

2. ​​​​Vzory pre späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy obcí

3. Vzory oznámení pre delegovanie do volebných komisií

4. tlačivá (všetky)
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie: 

     Starosta Obce Lipníky Ing. Ľubomír Pankuch v súlade s § 19 ods.5 v spojení s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za účelom zabezpečenia organizačných a administratívnych záležitostí súvisiacich s prípravou a priebehom rokovania Miestnej volebnej komisie v obci Lipníky pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 a plnenia funkcie jej odborného poradcu, vymenoval dňa 15.07.2022 za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Lipníkoch p. Katarínu Kováčovú, zamestnankyňu Obce Lipníky.

Kontaktné údaje zapisovateľa: 

     Katarína Kováčová

     sídlo: Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12  Kapušany

     tel. kontakt: 051/748 20 20, 0903 743 109

     email: obeclipniky@gmail.com


Preberanie kandidátnych listín:             kandidátne listiny je potrebné doručiť zapisovateľke miestnej volebnej komisie do 30. augusta 2022 do 24:00 hod. 


E-mailová adresa na doručene oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:  (zverejnené 22.07.2022)

obeclipniky@gmail.com

          Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je potrebné doručiť do 30. augusta 2022 do 24:00 hod. 

 


Informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebnej miestnosti:   
(zverejnené 22.07.2022)

     Starosta Obce Lipníky Ing. Ľubomír Pankuch v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v súvislosti s vyhlásenými voľbami do orgánov samosprávy obcí a do orgánom samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022, určil  dňa 15.07.2022:

volebný okrsok: 1

volebnú miestnosť: SÁLA KULTÚRNEHO DOMU, LIPNÍKY 100Dokumenty na stiahnutie

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár