Aktuality

Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkov

 23.03.2017

Obec Lipníky

Obecný úrad Lipníky 100, 082 12  Kapušany

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 - § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a §9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce – pozemok parc. č. C KN 14/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 15 m2 a pozemok parc. č. E KN 1129 (C KN 14/1) – ostatné plochy vo výmere 235m2 v k. ú. Lipníky, v obci Lipníky, okres Prešov.


Podmienky obchodnej verejnej súťaže, zmluva sú zverejnené:       http://www.lipniky.sk/files/2017-03-23-082504-podmienky_obch.ver.sutaze_zmluva-NAJOM-POZEMKU.pdf

1 2 3 4

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár