Aktuality

Verejná obchodná súťaž - oznam

 15.12.2016Obec Lipníky v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a nasl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky č. 165/2016 zo dňa 14.12.2016


oznamuje, 

že odpredáva hnuteľnú vec: špeciálne vozidlo kategória N3 cisternová striekačka ŠKODA 706 CAS 25, typ RTHP, SG Hasičská, rok výroby 1981, EVČ: PO823BU formou verejnej obchodnej súťaže na najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 800,00 Eur. 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE sú zverejnené:

  1. na úradnej tabuli obce 
  2. na webovom sídle obce:  www.lipniky.sk/-uradna-tabula 


Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce   v. r. 1 2 3 4

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár